Doggy Paradise De hondenuitlaatservice van Gouda en omstreken

Wie ben ik?
Wie zijn wij?
Bussie komt voor
Dagboek van een pup
Prijslijst
Gezondheid
Handig
Collega's
Hondensites
Sponsor

Algemene Voorwaarden

1 RECHTEN EN PLICHTEN DOGGY PARADISE

• 1.1. De hond wordt op de afgesproken dag(en) opgehaald en thuisgebracht.
• 1.2. Er wordt minimaal een 3/4 uur met de hond wandelen. In geval van calamiteiten of andere (weers-) omstandigheden, zal de duur van de wandeling naar eigen inzicht worden aangepast.
• 1.3. Doggy Paradise is niet aan te merken als eigenaar van de hond. Doggy Paradise is, door ondertekening van de inschrijf formulier, gemachtigd om de hond uit te laten.
• 1.4. Sleutels van het huis van eigenaar worden zorgvuldig bewaard en alleen gelabeld met de naam van de hond. Sleutels worden niet voor een ander doeleinden gebruikt dan voor het halen en brengen van de hond. Sleutels worden geretourneerd op het moment dat de overeenkomst wordt ontbonden.
• 1.5. Doggy Paradise behoudt zich het recht voor honden te weigeren indien de hond gedrag ontwikkeld dat niet acceptabel is bij het uitlaten in groepsverband.
• 1.6. Doggy Paradise heeft het recht honden uit te sluiten ná herhaaldelijk onacceptabel gedrag.
• 1.7. Doggy Paradise behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat deze hond een gevaar op kan leveren voor derden of andere honden.
• 1.8. Bij noodzakelijke medische zorg bij de hond wordt, na telefonische contact met de eigenaar, de dierenarts ingeschakeld. Indien de eigenaar niet telefonisch bereikbaar is wordt een bericht gestuurd of de voicemail ingesproken, en zal de hond naar de dierenarts worden gebracht. De kosten zijn voor de eigenaar.
• 1.9. Doggy Paradise zorgt voor veilig en geventileerd vervoer voor de hond.
• 1.10. Doggy Paradise zorgt voor een veilige en verantwoorde wandeling.
• 1.11. Puppy’s mogen mee vanaf de leeftijd van 12 weken na de juiste inentingen. Uiteraard zijn de puppy wandelingen aangepast.
• 1.12. Loopse teven mogen niet met de groepswandelingen mee.
• 1.13. Doggy Paradise behoudt zich het recht voor om het uitlaten tijdelijk niet uit te voeren in geval van overmacht, weersomstandigheden, familieomstandigheden of ziekte/arbeidsongeschiktheid van Doggy Paradise.
• 1.14. Doggy Paradise behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft.

2 RECHTEN EN PLICHTEN EIGENAAR HOND(EN)

• 2.1. De eigenaar draagt er zorg voor dat de hond(en) tijdig de juiste vaccinaties (cocktail en kennelhoest) heeft ontvangen en blijft ontvangen zolang de hond meegaat.
• 2.2 De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen.
• 2.3. De eigenaar dient over een W.A. verzekering te beschikken waarin de hond(en) zijn opgenomen.
• 2.4. De eigenaar dient er zorg voor te dragen dat Doggy Paradise toegang heeft tot de plaats waar de hond(en) zich bevinden.
• 2.5. De eigenaar accepteert dat de hond(en) na de wandeling wel eens vies of nat kan zijn.
• 2.6. De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn.
• 2.7. De hond moet sociaal in de omgang zijn naar mens en hond.

3 AANSPRAKELIJKHEID

• 3.1. Doggy Paradise is nooit aansprakelijk als een dier komt te overlijden.
• 3.2. Doggy Paradise is nooit aansprakelijk als een dier ziek wordt.
• 3.3. Doggy Paradise is niet aansprakelijk voor schade wanneer zij de overeenkomst niet uit kan voeren op grond van een niet te voorziene omstandigheid zoals: overmacht, weersomstandigheden, familieomstandigheden, ziekte/arbeidsongeschiktheid van Doggy Paradise.
• 3.4. Indien Doggy Paradise aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de eigenaar lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding ten allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaatbedrag van de overeenkomst.
• 3.5. Doggy Paradise is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, dood, ongewenste dekkingen, aandoeningen of letsel aan de hond, voortvloeiend uit de opdracht, tenzij deze aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of opzet van Doggy Paradise.
• 3.6. Elke aansprakelijkheid voor besmetting, ziek, letsel en ongevallen (die voortkomen anders dan door nalatigheid van Doggy Paradise), of overlijden van de hond tijdens het uitlaten, of met een oorsprong die terug te leiden is op het moment van uitlaten, wordt afgewezen.
• 3.7. Kosten van medische zorg, verricht aan een andere dan uw eigen hond, worden op U verhaald indien uw hond deze schade heeft veroorzaakt. Als niet duidelijk is welke hond de veroorzaker is, worden de kosten tussen de eigenaren verdeeld.
• 3.8. Doggy Paradise is niet aansprakelijk bij inbraak in het huis van de eigenaar.
• 3.9. Doggy Paradise aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan uw woning of inboedel t.g.v. vieze of natte honden.

4. BETALINGEN EN AFSPRAKEN

• 4.1. Doggy Paradise werkt met een abonnement lopend vanaf de 1e dag van de maand.
• 4.2. Voor 1 januari ieder jaar geeft Doggy Paradise de vakantiedatums door
• 4.3. Klanten met een abonnement zijn verzekerd van een uitlaatplaats op de vast gelegde dagen.
• 4.4. De overeenkomst van het abonnement wordt aangegaan voor een periode van 1 maand. De overeenkomst wordt stilzwijgend voortgezet, telkens voor de duur van 1maand, behoudens schriftelijke opzegging met 1 hele maand opzegtermijn in acht genomen.
• 4.5. In geval overlijden van de hond vindt verrekening van de factuur plaats. Als de hond dermate ziek is dat hij na 3 weken nog steeds niet deel kan nemen aan de uitjes en er een verklaring overhandigd kan worden van de dierenarts. Dan worden de betalingen stop gezet.
• 4.6. Het abonnement blijft stilzwijgend doorlopen, bij afmelden kan er geen wandeling worden ingehaald en er wordt geen restitutie verleend. Dit omdat Doggy Paradise altijd een plaats gereserveerd moet houden voor de hond.

 

Naar boven